Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANIMALS TO FLY QUARANTINE SERVICES B.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening door, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Animals to Fly Quarantine Services B.V. (hierna: ATFQS) voor de opdrachtgever. Als opdrachtgever wordt beschouwd diegene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan ATFQS geeft (hierna: De Opdrachtgever).

2. Alle door ATFQS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Kosten 

3. Tenzij, en voor zover, tussen ATFQS en Opdrachtgever niet anders is overeengekomen, zijn bij de tarieven niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaat- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en (extra) verzekeringspremies, buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen in verband met laden of lossen in het weekend of op feestdagen, alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, almede alle extra kosten die van ATFQS in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd. Deze kosten komen alle voor rekening van de opdrachtgever.

Verzekering 

4. Verzekering wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever bezorgd op diens uitdrukkelijke schriftelijke opdracht.

Aansprakelijkheid

5. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6. ATFQS is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van ATFQS of zijn ondergeschikten.

7. De door ATFQS te vergoeden schade zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de dieren, bij ontbreken waarvan de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. ATFQS is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

8. De aansprakelijkheid van ATFQS is in alle gevallen beperkt tot €1.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één of dezelfde schadeoorzaak.

9. De Opdrachtgever is jegens ATFQS aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de (aard der) dieren en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de dieren op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever en diens onderschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

10. De Opdrachtgever zal ATFQS vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel ATFQS als de Opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

11. ATFQS, die niet zelf vervoert, is ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch als pre-export isolatie en quarantaine en volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

12. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van ATFQS worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

13. Tijden van aankomst en dergelijke worden door ATFQS niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is ATFQS voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Betaling

15. De Opdrachtgever is verplicht ATFQS de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten enz. bij aankomst van de te ontvangen dieren, respectievelijk bij verzending van de te verzenden dieren, te voldoen, tenzij tussen ATFQS en Opdrachtgever anders is overeengekomen middels schriftelijke overeenkomst of bestendig gebruik.

16. De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

17. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen – ook toekomstige – van ATFQS terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:

– Het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

– De Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens ATFQS, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.

18. ATFQS is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten. Alle gevolgen van het niet (dadelijk) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.

19. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan ATFQS te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de Opdrachtgever aan ATFQS te worden vergoed, indien ATFQS in verband met de overeenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

Incasso

20. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen.

Vervaltermijn 

21. Elke vordering jegens ATFQS vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden.

Toepasselijk recht 

22. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

23. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van ATFQS.

24. Geschillen tussen ATFQS en de Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van ATFQS, dan wel – uitsluitend ter keuze van ATFQS – de vestigingsplaats van Opdrachtgever.